Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Výchovné poradenství


Výchovná poradkyně: Mgr. Šárka Korvasová telefon: 776 654 677, e-mail: korvasova.zsvlcnov@seznam.cz

Konzultace: Telefonicky nebo e-mailem je možnost sjednat schůzku dle dohody. Žáci mohou využít ke konzultaci kterýkoliv den během přestávek nebo po vyučování.


Poradenská činnost pro žáky, rodiče i učitele, je zaměřena na:


- Péči o děti se specifickými poruchami učení.
- Péči o děti zdravotně znevýhodněné.
- Péči o děti s poruchami chování.
- Poskytování informací z oblasti kariérového poradenství.
- Spolupráci s poradenskými zařízeními:
Pedagogicko-psychologická poradna Uh. Hradiště, Uh. Brod Speciálně pedagogické centrum Zlín Středisko výchovné péče Help Uh. Hradiště Informační a poradenské středisko ÚP Uh. Hradiště.


Informace pro žáky základních škol, kteří se hlásí ke studiu na střední školu ve školním roce 2017/2018


1. Žák se hlásí na školu, kde se konají talentové zkoušky (UMPRUM, konzervatoř, gymnázium se sportovní přípravou,..):


- Zajistit si přihlášku – požádat výchovnou poradkyni.
- Vyplnit přihlášku.
- Pokud střední škola vyžaduje potvrzení od lékaře, nechat přihlášku potvrdit u dětského lékaře.
- Vyplněnou přihlášku předložit výchovné poradkyni ke kontrole a potvrzení prospěchu.
- Odevzdat přihlášku na dané střední škole do 30.11.
- Přiložit k přihlášce potřebné dokumenty (uvedeny v kritériích na webových stránkách dané střední školy – př.: diplomy,…).
- Talentové zkoušky se konají v měsíci lednu, přesný termín uveden na webových stránkách dané školy.
- Účast v přijímacím řízení na umělecké školy, neomezuje žákovu možnost podat si 2 přihlášky v měsíci únoru na ostatní střední školy. Platí i v případě, že by na uměleckou školu přijat a odevzdal zápisový lístek.


2. Žák se hlásí na školu, kde se nekonají talentové zkoušky (většina SŠ)


- V prvním únorovém týdnu žáci dostanou přihlášky.
- Během měsíce února žáci dostanou zápisový lístek, který je nutno uschovat a bude použit až po přijímacím řízení k potvrzení nástupu na SŠ, na kterou byl žák přijat a vybral si ji.


Co je nutno udělat před přijímacími zkouškami:


- Pročíst kritéria přijímacího řízení, která jsou zveřejněna na stránkách konkrétních středních škol nejpozději do 31. 1. 2018.
- Zkopírovat přihlášku s osobními údaji.
- Vyplnit 2 přihlášky, žák vyplňuje na tiskopis obě školy. Na obou přihláškách bude stejné pořadí škol.
- UPOZORNĚNÍ: veškeré podpisy a razítka musí být na obou přihláškách v originále.
- Nechat si potvrdit přihlášku u lékaře, pokud to daný studijní obor vyžaduje (zda je nutné potvrzení lékaře najdete v publikaci Kam na školu ve Zlínském kraji v poslední kolonce PLP – povinná lékařská prohlídka).
- Některé školy mají své formuláře k potvrzení zdravotní způsobilosti ke stažení na svých stránkách.
- Vyplněné přihlášky průběžně nosit výchovné poradkyni k potvrzení (razítko školy, podpis ředitele) – v měsíci únoru tak, abyste je doručili do 1. 3. 2018 na danou střední školu.
- Potvrzení přihlášky si vyzvednout u výchovné poradkyně.
- Odevzdat přihlášky řediteli střední školy – do 1. března 2018 (osobně nebo doporučeně), současně přiložit k přihlášce potřebné přílohy (uvedeno v kritériích přijímacího řízení) např.:
kopie diplomů nebo výsledkových listin z olympiád (zda ředitelé zohledňují umístění z olympiád, je uvedeno na webových stránkách jednotlivých středních škol v kritériích přijímacího řízení).


Žáci, kteří mají od PPP nebo SPC doporučení podpůrných opatření, je přiloží za účelem zohlednění u přijímacího řízení.


- Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna a webových stránkách jednotlivých středních škol nejpozději do 31. 1.


Všichni uchazeči o maturitní obory obdrží pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.


V 1. kole přijímacího řízení proběhnou Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory formou didaktických testů CERMAT z českého jazyka a matematiky.


Termín přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení:
1. termín: 12. dubna 2018-pro čtyřleté obory vzdělávání
13. dubna 2018- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín: 16. dubna 2018- pro čtyřleté obory vzdělávání
17. dubna 2018- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií


Pokud se žák z vážných důvodů (nemoc) nemůže dostavit k přijímacím zkouškám, je třeba jej do 3 dnů písemně omluvit řediteli dané SŠ. V takovém případě má žák nárok na náhradní termín, který je jednotně stanoven pro všechny obory:
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018


Pokud se žák hlásí na obor, který má v kritériích uvedenou i školní přijímací zkoušku, koná ji v termínu, který si vybral a uvedl v přihlášce.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ředitelem SŠ na webových stránkách nejdříve 20. 4.2018 a nejpozději 30. 4. 2018. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.


Další kroky po absolvování přijímacího řízení:


V případě přijetí:


Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání (přijatý žák se o přijetí dozví z webových stránek dané SŠ, nebude mu poštou doručeno rozhodnutí o přijetí. Platí i pro žáky, kteří přijímací zkoušky nekonají – uchazeče o učební obory).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Jeho místo je možno obsadit jiným uchazečem.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na SŠ bez talentových zkoušek (v dubnovém termínu), ale má už odevzdán zápisový lístek na školu uměleckou či gymnázium se sportovní přípravou.


V případě nepřijetí:


Situace A:
Žák byl přijat ze dvou škol, na které si dával přihlášky, pouze na jednu.
a) škola, na kterou přijat nebyl, je jeho prioritou:
- Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
Vzor odvolání je zveřejněn n publikaci KAM NA ŠKOLU ( na webových stránkách www.burzaškol.cz).
- Odevzdat zápisový lístek na školu, kde byl přijat (do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijetí). Pokud bude přijat na odvolání, může zápisový lístek na škole, kde ho odevzdal, zrušit a převést na školu, kde byl přijat na odvolání.


Situace B:
Žák nebyl přijat na žádnou ze dvou škol v 1. kole přijímacího řízení:
a) Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.

Vzor odvolání je zveřejněn n publikaci KAM NA ŠKOLU (na webových stránkách www.burzaškol.cz). b) Zároveň sledovat, které školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení (najdete na www.zkola.cz nebo stránkách zvolené školy, která vypisuje 2. kolo), vyplnit přihlášky stejným způsobem jako v prvním kole a doručit je na danou střední školu, počet přihlášek pro druhé kolo není omezen

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov