Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Volební řád školské rady

ze dne 5. června 2008
pro Základní školu a Mateřskou školu Vlčnov, příspěvková organizace (úplné znění)

Změny: Dodatek č. 1 ze dne 19.10.2009

Dle usnesení Rady Obce Vlčnov č. 35/2008 ze dne 5.června 2008, v souladu se zněním ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vlčnov tento Volební řád školské rady.

Článek I.

            Školská rada má 9 členů, z nichž 3 jsou jmenovaní zřizovatelem školy a 6 je voleno dále uvedenými oprávněnými osobami v souladu se školským zákonem. Zákonní zástupci nezletilých žáků volí 3 členy a pedagogičtí pracovníci školy volí rovněž 3 členy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Článek II.

            Ředitel školy zajistí informovanosti oprávněných osob o povinnosti zřídit školskou radu a o obsahu „Pravidel k postupu při zřizování školské rady a k její činnosti“ vydaných zřizovatelem, a dále zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. K tomu ustanoví nejméně tříčlenný přípravný výbor, přičemž výběr členů výboru je plně v jeho kompetenci. Oprávněné osoby navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.

 

Článek III.

            Oprávněné osoby svolává k volbám členů do školské rady ředitel formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, na webových stránkách školy a obce, úřední desce obce a hlášením místního rozhlasu a doručením písemné pozvánky oprávněným osobám, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, čas a místo konání voleb.
Termín voleb je stanoven na dobu mimo školní prázdniny.

Článek IV.

            Přípravný výbor eviduje formou zápisu všechny osoby oprávněné volit člena školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, v případě tajného hlasování zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, dále zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady. Tím není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.

 

Článek V.

            Členy školské rady mohou oprávněné osoby volit buď tajným nebo veřejným hlasováním. O způsobu hlasování rozhodne ředitel školy.

            Okruh kandidátů není ani pro jednu skupinu volitelů určen, záleží na nich, koho si vyberou, aby nejlépe zastupoval jejich zájmy. Na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

            Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo pedagogickými pracovníky dané školy.

            Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy sám.

 

Článek VI.

            Zápis o volbách do školské rady a jejich výsledku předá ředitel školy zřizovateli.

 

Článek VII.

            Řádné uskutečnění voleb do školské rady podle školského zákona zajistí v souladu s tímto volebním řádem ředitel školy.

            Případné doplňovací volby na uvolněná místo do školské rady se budou organizovat obdobně jako volby řádné.

 

Článek VIII.

            Volební řád je závazný pro volby členů školské rady při Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace, zřízená obcí Vlčnov.

 

Článek IX.

            Zrušuje se Volební řád vydaný Radou obce Vlčnova ze dne 31.8.2005.

 

Článek X.

            Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 6.června 2008.

 

 

Jan Pijáček
starosta
v.r.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov