Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Specifické vývojové poruchy učení – SVPU 

            Nejčastější primární příčinou poruch učení je lehká mozková dysfunkce, která je spojena s mírnými odchylkami funkce CNS (centrální nervové soustavy). Přitom inteligence není porušena. K odchylkám ve funkci CNS dochází většinou na základě drobného poškození mozku v raných vývojových obdobích – před porodem, při porodu a po něm. Také se může projevit vliv genetických odchylek a někdy se příčinu nepodaří odhalit vůbec.

            Děti trpící některou ze specifických poruch učení mohou mít zcela zbytečně špatný prospěch ve škole, zvláště nemyslí-li se na tuto poruchu a není-li dítěti věnována speciální péče. Samozřejmě zdaleka neplatí, že špatný prospěch rovná se porucha učení.

Specifické vývojové poruchy učení jsou:

  1. dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení
  2. dysgrafie – specifická porucha psaní
  3. dysortografie – specifická porucha pravopisu
  4. dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností
  5. dyspinxie – specifická porucha kreslení
  6. dyspraxie – specifická porucha motoriky
  7. dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby  

Mají celou řadu společných projevů:     - porucha řeči

                                                            - P – L orientace

                                                            - prostorová orientace

                                                            - zrakové a sluchové vnímání

                                                            - soustředění aj. 

            Děti se SVPU prožívají často neúspěch a pocit méněcennosti. Porucha je překážkou v osvojování vědomostí, což může vést k řetězení nepříznivých následků (obtíže ve čtení – zaostávání ve vědomostech – odraz v horší klasifikaci – demotivace ke školní práci, snížení sebehodnocení).

            Protože se jedná o vývojové obtíže, je důležité je podchytit včas a začít s cílenou nápravou pod vedením odborníka co možná nejdříve, abychom předešli neúspěchu a pocitu méněcennosti, který je ve svých důsledcích horší než porucha sama.

Pokud se porucha včas nepodchytí, dítě hledá náhradní formy uplatnění (nežádoucí). Z negativního vztahu ke škole často pramení ve vyšších ročnících záškoláctví i psychosomatické potíže. Častým následkem SVPU bývají poruchy chování, které mají neblahý dopad hlavně na druhém stupni ZŠ.

            Dyslexie -

porucha čtení, která vzniká na základě vývojové dysfunkce některých částí mozku. Hlavním rysem je narušení vývoje dovedností ve čtení, může být postiženo chápání čteného textu, schopnost  poznávat čtená slova, čtení nahlas. Běžné je vynechávání, nahrazování, překrucování nebo přidávání slov nebo jejich částí, pomalé čtení, dlouhé pomlky, ztrácení textu, převracení slov ve větách nebo písmen ve slovech.Častá je i neschopnost vzpomenout si na čtená fakta. Dítě vynechává začátky nebo konce slov, zaměňuje pořadí písmen, dělá mu potíže si slabiky za sebou zapamatovat. Tato porucha je často spojena i s potížemi se psaním. Specifickým poruchám čtení často předcházejí poruchy ve vývoji řeči a mluvení.

            Dysgrafie

narušení dovednosti psaní, které není v souvislosti s mentální retardací či nějakým onemocněním. Děti mají potíže se psaním, nerady píší, a to zejména slohové práce, které pro ně bývají utrpením. I když slovní projev u nich bývá nezřídka bohatý, psaný projev je zpravidla velice chudý.

            Dyskalkulie

potíže s počítáním jsou způsobeny většinou poruchou krátkodobé paměti a abstraktního myšlení a jde často o záležitost dlouhodobou. Postižena je dovednost počítat, porucha se týká ovládání základních početních úkonů: sčítání, odčítání, násobení, dělení. Dále bývá přítomna neschopnost pochopit určité matematické pojmy a znaky, rozpoznat numerické symboly, chápat jednotlivá čísla správně je seřadit, naučit se uspokojivě násobilku. 

            Poruchy učení se často vyskytují dohromady s jinými klinickými syndromy jako je např. porucha pozornosti, chování, motoriky. Relativně časté je také spojení s poruchami vývoje řeči a jazyka a se sníženou schopností udržet pozornost a soustředit se. Za pomoci odborníků (psycholog, logoped, speciální pedagog) lze těmto dětem, kterých je mnoho, pomoci najít cestu k co nejlepšímu zvládnutí těchto obtíží.

              

Důležité zásady pro práci s dětmi s SVPU:

- chvalte nejen dobrý výkon, ale i snahu

-  při práci odstraňte všechny rušivé vlivy, protože pozornost se u těchto dětí dá velmi snadno rozptýlit

- pracujte s dítětem často, ale krátkodobě

- před dítě klaďte reálné cíle, nároky zvyšujeme pozvolna

- dítě nikdy nenuťte násilím, v klidné atmosféře se pracuje příjemněji

- buďte trpěliví a neztrácejte nervy, postupné zrání nervové soustavy způsobí, že problémů bude časem ubývat

- snažte se najít něco, v čem bude dítě úspěšné (sport, malování, zpěv,…)

 

Nesprávné výchovné postupy a zásady:

- nejednotná výchova a přístup

- perfekcionalistická výchova

- příliš liberální – uvolněná výchova, úzkostlivá až rozmazlující

- nevyvážená, nedůsledná výchova

- neuznávání a zlehčování SVPU

- formální přístup k IVP (individuální vzdělávací program)

- srovnávání s ostatními žáky     

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov