Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Hlavní úkoly školy 2017/2018

 • Vyučující budou dodržovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a budou se řídit vnitřními řády školy.
 • Vyučující budou věnovat více pozornosti zvýšení úrovně základních dovedností, zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.
 • V oblasti cizích jazyků budou vyučující věnovat pozornost zlepšování komunikačních dovedností žáků, dle možností získat rodilého mluvčího.
 • Vyučující zaměří vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, vyučující budou zařazovat průřezová témata.
 • Vyučující povedou žáky k samostatnému a aktivnímu nalézání souvislostí, k variantnímu řešení problémů, k praktickému a účelnému rozhodování.
 • Vyučující budou rozvíjet vnitřní motivaci žáků a povedou je k objektivnímu sebehodnocení, zaměří se na prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání žáků cizinců.
 • Vyučující učí žáky všestranné, otevřené a slušné komunikaci.
 • Vyučující připravují žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.
 • Vyučující se zaměří na výchovu ke zdravému životnímu stylu i k odpovědnosti za své zdraví. Součástí bude prevence rizikového chování-prevence užívání návykových látek, problematika šikany, kyberšikany a prevence násilí.
 • Vyučující povedou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, budou je učit respektovat a společně žít s ostatními lidmi.
 • Vyučující budou pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
 • Vyučující budou zařazovat do vzdělávání oblast výchovy k volbě povolání.
 • Vyučující budou využívat moderní techniku, výukové programy a pomůcky, volit aktivizující metody a formy práce.
 • Pedagogičtí pracovníci budou věnovat náležitou pozornost olympiádám, soutěžím, budou vyhledávat a pracovat s nadanými žáky, zaměří se na jejich zapojení do zájmových útvarů, na jejich seberealizaci při vypracovávání projektů.
 • Vyučující se budou věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a uplatňovat individuální přístup, v maximální míře využívat názorných učebních pomůcek.
 • Vyučující se budou sebevzdělávat a využívat aktuálních nabídek DVVP.
 • Pedagogičtí pracovníci budou věnovat pozornost pečlivému vyplňování třídních knih a výkazů, katalogových listů a ostatní dokumentaci.
 • Vedení školy bude vydávat Školní zpravodaj. Do zpravodaje budou přispívat všichni vyučující.
 • Škola bude podporovat činnost žákovského parlamentu, umožní podílet se na správě školy.
 • Vedení školy zajistí informovanost prostřednictvím webových stránek, prezentaci školy.
 • Aktivizovat rodiče ke vzájemné spolupráci se školou, uskutečnit společné akce pro rodiče a děti, spolupráce se Sdružením rodičů.
 • Spolupracovat se Školskou radou a ostatními organizacemi v obci.
Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov