Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

 

2017/2018

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
 A
 OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

2. stupeň

 

 

 Vypracovala: Mgr. Radka Rožková            

 

1. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

1.1. CÍLE EV

Za cíle si klademe:

  1. vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a ochraně životního prostředí, propojovat informace s osobními zkušenostmi
  2. zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím
  3. vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy a ekologickému chodu domácnosti
  4. spolupracovat s organizacemi zabývajícími se environmentální výchovou
  5. organizovat exkurze, besedy a výukové programy

 

1.2. TÉMATA PROBÍRANÁ V RÁMCI VÝUKY

Přírodopis
6. ROČNÍK: Vznik života na Zemi
Fotosyntéza
Podmínky života, projevy života
Vzájemné vztahy organismů v přírodě
                          (ekologie, ekosystém, producent, konzument, destruent, predátor, parazit)
Přehled organismů
(důraz na vzácné, ohrožené a zákonem chráněné druhy)
Ochrana přírody a životního prostředí, vliv člověka na přírodu

    7. ROČNÍK: Přehled obratlovců
  (hospodářský význam ryb, ohrožené druhy ryb, obojživelníků, plazů a ptáků)
Les
 (význam společenstva lesa, přirozené lesy, poškození lesů činností člověka)
Přehled výtrusných, nahosemenných a krytosemenných rostlin
(ohrožené druhy)
Přehled ekosystémů
(ekosystém vod, mokřadů, polí, luk a aglomerací))
Ochrana přírody a chráněná území ČR
(Národní parky, Chráněné krajinné oblasti, Národní přírodní rezervace,
                          Přírodní rezervace, Národní přírodní památka, Přírodní rezervace, Přírodní
                          památka, Památný strom)

8. ROČNÍK: Přehled vejcorodých a živorodých savců
(ohrožené druhy, druhy vyhubené, vliv člověka na snižování druhové diverzity)
Rozšíření zvířat a domestikace
(biomy)
Ekologie, etologie
Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
(negativní vlivy životního prostředí)      

    9. ROČNÍK: Suroviny – budoucnost a vliv na prostředí
(alternativní zdroje energie, radioaktivní suroviny)
Koloběh hmoty a prvků
(cyklické a nevratné děje v přírodě, nevyčerpatelnost zdrojů látek a prvků)
Zvětrávání, eroze
(dopad na přírodu, možnosti prevence)
Půda jako zrcadlo krajiny
(ohrožení půd, péče o půdu)
Jak člověk měnil svět
Geologické éry Země
Budoucnost zemského systému
      (trvale udržitelný život, zhroucení přírodního systému)

Chemie
8. ROČNÍK: Voda
(voda a život, význam vody v přírodě, voda z hlediska zdrojů a využití, 
                         ochrana vodních toků, čističky odpadních vod)
Atmosféra
(vzduch a život, negativní vlivy průmyslu na čistotu vzduchu, klimatické změny,
                         ozónová díra – příčiny, důsledky, působení freonů, UV záření, prach v
                         atmosféře)
Chemicky čisté látky a směsi
 (bezpečné zacházení s chemikáliemi, ekologická likvidace chemických látek a
                          jejich vliv na člověka a ŽP)

    9. ROČNÍK: Energie
 (energie a život, klady a zápory jaderných elektráren, hospodaření s energií)
Přírodní zdroje
(možnosti nahrazení vyčerpatelných zdrojů, vliv těžby na krajinu a životní
                          prostředí, hospodaření s přírodními zdroji)
Chemicky čisté látky a směsi
 (bezpečné zacházení s chemikáliemi, ekologická likvidace chemických látek a
                          jejich vliv na člověka a ŽP)

Zeměpis
6. ROČNÍK:  Přírodní sféry Země
(litosféra, pedosféra, atmosféra, hydrosféra, biosféra)  
Negativní vlivy lidské činnosti na životní prostředí
Ekosystém Austrálie a Oceánie

7. ROČNÍK: Ekosystémy světadílů – Afrika, Amerika, Asie
  (změny podnebí, přelidnění, těžba nerostných surovin, nedostatek vody,…)

8. ROČNÍK: Ekosystémy světadílů – Evropa
  (změny podnebí, přelidnění, těžba nerostných surovin, nedostatek vody,…)
Ekosystémy České republiky
(změny podnebí, hospodaření s vodou, ohrožení lesů, invazní druhy rostlin,...)

9. ROČNÍK: Pojmy environmentální výchovy
Environmentální politika
Ochrana přírody
Světové ekologické problémy
Přírodní zdroje a energie

  Fyzika
Energie
Elektrárny (tepelné, jaderné)

Pracovní činnosti  
6. ROČNÍK: Půda (typy půd, jejich kvalita, rekultivace, hnojení půd)
Ochrana rostlin
Zásady chovu zvířat

7. ROČNÍK: Zdravá výživa
Technika a její vliv na životní prostředí

   8. ROČNÍK: Hospodaření s vodou a energiemi
Odpady, jejich třídění, obalové materiály, recyklace odpadů

9. ROČNÍK: Ekologické zemědělství, typy hnojiv a jejich vliv na životní prostředí
geneticky modifikované organismy

  Výchova ke zdraví
Desatero domácí ekologie
(voda ovzduší, voda, energie, doprava, odpady, strava, zdraví, zahrada, sounáležitost
    s přírodou, globalizace)                         

   Životní prostředí a zdraví (vzduch, voda, záření, hluk)

Globální problémy životního prostředí
(nerovnováha mezi severem a jihem, přelidnění, doprava, odpady, hospodaření s vodou,…)


Výtvarná výchova
Člověk a příroda


  Český jazyk
Popis krajiny

1.3. PLÁN VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ, EXKURZÍ

Říjen/listopad: exkurze + výukový program VIDA! Brno          7., 8., 9. ročník

Prosinec: Výukový program – Nekonečný hon za energií                    9. ročník

Leden: Výukový program – Všechno létá, co má peří                          7. ročník

Duben: exkurze Zoo Lešná, Zlín                                                      6., 7. ročník

Duben/květen: Vycházka – Přírodní rezervace Vlčnova                     8. ročník

Květen: Výukový program – Hmyz, máme ho bát?                              6. ročník

1.4. PROJEKTY V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

V rámci výuky bude environmentální výchova i součástí projektů:

6. ročník: Přírodopis – HOUBY, HMYZ
Zeměpis – BIOSFÉRA
Pracovní činnosti – ZELENINA, LÉČIVÉ ROSTLINY

7. ročník: Přírodopis – PLAZI, KVĚTENA VLČNOVA
Zeměpis – AFRIKA, ASIE

8. ročník: Přírodopis – MÁME RÁDI ZVÍŘATA
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Zeměpis – KRAJE ČR
Chemie – VODA, PRVKY
Pracovní činnosti – ODPAD A JEHO RECYKLACE

9. ročník: Přírodopis – MINERÁLY, OD TRILOBITA K ČLOVĚKU
Chemie – NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, PŘÍRODNÍ LÁTKY
Pracovní činnosti – OSAZOVACÍ PLÁN ZAHRADY

1.5. ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU

        Škola bude v letošním školním roce spolupracovat s těmito organizacemi:

  1. Přírodovědné centrum TRNKA, Uherské Hradiště


Další možná spolupráce: Občanské sdružení TEREZA, Praha
Ekocentrum CHRPA, Uherský Brod
Ekocentrum ŽABKA, Staré Město

1.6. OSTATNÍ

- škola třídí odpady
- škola se bude zapojovat do ekologických soutěží a projektů

 

2. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH
    UDÁLOSTÍ

PŘÍRODOPIS

- hodinová dotace: 2 hodiny
- témata: Zásady 1. pomoci v případě vzniku mimořádné události (umělé dýchání,
bezvědomí, šok, krvácení zlomeniny, popálení)
Vybavení lékárničky pro poskytování první pomoci (obvazový materiál, léčiva,
ostatní pomůcky)
- využívané pomůcky: lékárnička, videokazety, lidský model k výuce masáže srdce a
umělého dýchání, učebnice: Ochrana člověka za mimořádných
událostí, Fortuna

ZEMĚPIS

- hodinová dotace: 2 hodiny
- témata: Chování člověka při živelných pohromách  (sopečná činnost a zemětřesení,
laviny, sesuvy půdy, kamení, povodně)
Chování při atmosférických poruchách (vichřice, orkány, tornáda, bouře,
požáry,…..)
Mezinárodní signály pro dorozumívání ohrožených osob
- využívané pomůcky: odborné časopisy a literatura, videokazety, učebnice: Ochrana
člověka za mimořádných událostí, Fortuna

CHEMIE

      - hodinová dotace: 2 hodiny
- témata: Ochrana života a zdraví při havárii s únikem nebezpečných látek  
- látky výbušné, hořlavé, toxické, nehořlavé, netoxické, zrádné plyny
- jak poznáme nebezpečí havárie s únikem nebezpečných látek
- jak porozumíme varovné mu signálu sirén
- sedmero rad pro případ havárie s únikem nebezpečných látek
- využívané pomůcky: ochranné brýle, štíty, rukavice, učebnice: Ochrana člověka za
mimořádných událostí, Fortuna

FYZIKA

- hodinová dotace: 1 hodina
- témata: Ochrana života a zdraví při radiační havárii  (varování obyvatelstva, evakuace
osob, jodová profylaxe, ukrytí obyvatelstva v budovách)      
- využívané pomůcky: učebnice: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Fortuna

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- hodinová dotace: 1 hodina
- témata: Co je mimořádná událost?
               Jak poznáte hrozící nebezpečí?
              Jak je zajištěna ochrana obyvatelstva v případě ohrožení?
- využívané pomůcky: učebnice: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Fortuna

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- hodinová dotace: 1 hodina
- témata: Jak se zachovat, pokud dojde k mimořádné události?
- co dělat, když zazní siréna s varovným signálem všeobecná výstraha
- co dělat v případě nařízené evakuace
- co dělat, jestliže obdržíte podezřelou zásilku
- co dělat v případě anonymního oznámení o uložení bomby
- důležitá telefonní čísla tísňového volání
- využívané pomůcky: učebnice: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Fortuna.

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 2017/2018 – 1. stupeň


Základní rámec vychází z dokumentů:


- Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR č. 1048/2000


- Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
č.j. 16745/2008 – 22, který poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit v dokumentaci školy. Reaguje také na aktuálnost a naléhavost problematiky ochrany životního prostředí, zejména přihlášení ČR k Evropské strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která vyžaduje zkvalitnění EVVO ve školách a školských zařízení.


Dlouhodobé záměry školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty


- Vést žáky k získávání takových dovedností a znalostí, které budou moci skutečně uplatnit ve svém životě při zodpovědném jednání vzhledem k životnímu prostředí.


- Využívat ve výuce efektivní metody vyučování, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitost a vzájemnému respektu.


- Umožnit žákům jazykové vzdělání, které je nezbytné pro jejich budoucí život k vzájemné pomoci, sounáležitost a vzájemnému respektu.


- Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií


- Posilovat u žáků vědomí evropské sounáležitosti.


- Vést žáky k vědomí zodpovědného přístupu k životu a životnímu prostředí.


- Seznamovat žáky s principy demokracie.


- Podporovat žáky s různým stupněm a druhem nadání.


1. Úvod


Environmentalistika je nauka o životním prostředí, využívá poznatků vědního oboru ekologie, zkoumá mechanismy působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů. Zahrnuje např. ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívá přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péči o zdraví lidské populace apod. V praktické pedagogické činnosti jde o dosažení vyváženého souladu nezbytných odborných ekologických poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě, úctu k všemu životu a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. Cílem ekologického působení je nejen člověk ekologicky gramotný, ale i aktivně projevující a obhajující své nesobecké občanské postoje ve prospěch přírody a lidského pobývání na Zemi.


2. Úkoly environmentální výchovy


Vztahy člověk k životnímu prostředí v rovině vyrovnávací, hodnotově orientační a činnostní považujeme za kritérium třídění úkolů environmentální výchovy. V rovině poznávací sledujeme především rozvoj poznávacích schopností – žáci se učí pozorovat, vnímat všemi smysly, srovnávat, poznávat a hledat vzájemné vztahy, pochopit je, porozumět jim, uvědomovat si podmíněnost a souvislost v životním prostředí. Významným předpokladem vztahového myšlení je poznávání, pochopení a porozumění těmto okruhům problémů ve struktuře životního prostředí (složce přírodní, kulturní a sociální), složky těchto systémů jsou navzájem propojeny a přizpůsobeny podmínkám: * životním podmínkám organismů a jejich adaptaci, vztahům mezi organismy a prostředím, * závislosti všech forem života na vodě, vzduchu, živinách, slunečním světle a teple, * vlivu prostředí na organismy, změnám v přírodě určovaným povětrnostními, geologickými, biologickými podmínkami a podmínkami způsobenými lidskou činností, * hodnotě přírody, * lidským potřebám (materiálním i nemateriálním), * zásahům člověka do prostředí, do života rostlin a živočichů. Pro utváření hodnotově – orientačních vztahů k prostředí je důležité: * Osvojování etických principů jednání a chování (neničit, netrápit, neubližovat, neznečišťovat prostředí, nehnat se za materiálním bohatstvím, odmítat chamtivost, sobectví, lakotu, nesnášenlivost, vandalismus, lhostejnost), * pochopení estetické hodnoty přírody na základě schopnosti vnímat, prožívat, hodnotit krásu přírody jako celku, * vedení k úctě k přírodě, empatické vnímavosti, citlivosti, jemnosti, vkusu, taktu * využití citového zaujetí pro vše živé, péče o vše živé i neživé * pochopení, že každá složka životního prostředí má svou funkci a hodnotu * prosazování šetrnosti, hospodárnosti, pokory, porozumění, přátelství Ekologické poznání i pochopení hodnoty přírody a citový vztah k ní se odrážejí v postojích, v nichž se promítá odpovědnost za zdraví a dobrý stav celého prostředí, kritický přístup k případným informacím, respekt k přesvědčení druhých, k důkazům a racionálním argumentům, smysl pro společenství s ostatními lidmi i ostatními živými bytostmi, smysl pro souvislost minulosti s budoucností. V rovině činností (přetvářecích) zahrnuje odpovědné a šetrné jednání v každodenních situacích, které lze hodnotit jako pozitivní, tedy nezatěžující životní prostředí (např. péče o rostliny, zvířata, vodní toky /prameny/, návyky šetrného životního stylu – šetření vodou, energií, materiálem, papírem apod.). Jde rovněž o rozvoj dovedností zaznamenávat, sbírat, třídit a prezentovat informace, třídit, hodnotit a vysvětlovat číselná data, projektovat, plánovat, řešit problémy, tvořivě spolupracovat s ostatními. Nelze opomíjet ani rozvíjení a kultivaci mezilidských vztahů, vyznačujících se úctou, respektem k druhým, tolerancí.


3. Průřezové téma environmentální výchova


Průřezové téma environmentální výchova si klade za cíl, aby žák pochopil komplexnost a složitost vztahů mezi člověkem a životním prostředím, naučil se je pozorovat, z aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, politických a občanských, aby viděl souvislosti v čase a prostoru. Environmentální výchova má záměr vést k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, ovlivňovat životní styl a hodnotovou orientaci žáka. Na realizaci environmentální výchovy se podílejí téměř všechny vzdělávací oblasti. Na prvním místě jsou to oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, které nejvíce přibližují vztah mezi člověkem, lidskou činností a životním prostředím. Oblast Člověk a společnost k tomu připojuje technicko-ekonomické a sociální jevy, další oblasti upozorňují na souvislosti vlivu kvality prostředí na naše zdraví, či formují naše estetické vnímání. Získávání a porovnávání informací, využívání výpočetní techniky je zase obsaženo ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. V neposlední řadě oblast Člověk a svět práce, může v teoretické části ukázat pohled na význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí, ale hlavně může být tato oblast uskutečňována prostřednictvím konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí. Přínos environmentální výchovy k rozvoji osobnosti žáka spočívá v porozumění souvislostí v biosféře, uvědomování si podmínek života a jejich ohrožování, pochopení vztahu mezi vývojem lidské populace a utvářením prostředí, objevení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a praktické využití těchto poznatků. Žák by se měl naučit komunikovat o problémech týkajících se životního prostředí, obhajovat a zdůvodňovat názory, hodnotit objektivnost a závažnost informací tohoto tématu. Průřezové téma environmentální výchova je členěno do čtyř tematických okruhů: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. U prvního okruhu je obsah zřejmý, ten druhý se věnuje vodě, ovzduší, půdě biodiverzitě ekosystému, energii a přírodním zdrojům. Okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí obsahuje témata zemědělství, doprava, průmysl, odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině. Poslední okruh Vztah člověka a prostředí se obrací k tématům, které propojují život jedince a společnosti s jeho okolím, potažmo s celou planetou. Patří sem témata naše obec, náš životní styl, aktuální ekologický problém, prostředí a zdraví, nerovnoměrnost života na Zemi.


4. Environmentální výchova z hlediska vyučovacích předmětů na 1. stupni ZŠ


Učební předměty z hlediska environmentální výchovy můžeme rozdělit do skupin, podle možnosti výchovně působit na žáky: * první skupinu tvoří reálné předměty (prvouka, přírodověda, vlastivěda), které poskytují základní soustavu poznatků podle charakteru jejich učební náplně, a do kterých je možné environmentální výchovu zařazovat, např. v tématech – Přírodní parky a chráněná území, změny klimatu, znečištění ovzduší v regionu, nakládání s odpady, ohrožení živočichové a ohrožené rostliny, voda – čistota, úprava vody, ovzduší – čistota a ochrana ovzduší, vztahy člověk a příroda, necitlivé zásahy do přírody, šetření vodou, péče o vodní zdroje (studánky, třídění a sběr odpadu, zásady správného chování v přírodě, potravní vztahy v přírodě, šetření energie, zdravá výživa, zdravý životní styl, besedy s odborníky, exkurze, apod. * druhou skupinou jsou výchovné předměty (praktické činnosti, výtvarná výchova), pomocí kterých rozvíjíme mravní názory, postoje a vlastnosti, např. – výrobky z přírodnin, práce s odpadním materiálem, úprava okolí školy, sběr plodů pro lesní zvěř, krmení ptactva v zimním období, inspirace rostlinným materiálem, výtvarné ztvárnění rostlin a živočichů * třetí skupinu tvoří předměty ostatní (matematika, informatika, český jazyk, cizí jazyky, hudební výchova a tělesná výchova), v kterých má environmentální výchova příležitostný charakter, využívá okamžitých situací a příkladů, kterými vhodně motivuje žáky. Výchova by měla zasahovat do obsahu i prostředků vyučování jednotlivých předmětů přirozeně a nenásilně v souladu s jejich posláním. Průřezové téma environmentální výchova si klade za cíl, aby žák pochopil komplexnost a složitost vztahů mezi člověkem a životním prostředím, naučil se je pozorovat z aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, politických a občanských, aby viděl souvislosti v čase a prostoru.


5. Program předpokládaných akcí na školní rok 2017/2018


Po celý rok třídíme ve škole odpad na komunální, papírový a plastový, snažíme se přenášet podporu třídění i do domácností
- Drakiáda: pozorování podzimní přírody a počasí
- besedy: škola spolupracuje s místním ekocentrem „Trnka“
- vycházka do okolní přírody: správné chování v přírodě, proměna krajiny v ročních obdobích
- myslivost: beseda o lese a péče o lesní zvěř, spolupráce s Mysliveckým sdružením Vlčnov
- zdravá výživa
- „Podzimní den ve škole“ - seznámení s plody podzimu a jejich využití ve zdravé výživě
- sběr plodů a zakrmování divoce žijících zvířat, dokrmování a pozorování ptactva
- péče o pokojové rostliny
- úklid okolí školy v rámci hodin pracovních činností
- „Den Země“: výstavka výrobků z odpadových materiálů
návštěva střediska recyklační firmy Kovosteel Staré Město
úklid okolí školy - výlety, vycházky, cvičební hodiny v přírodě


6. Závěr


Tímto plánem se snažíme o kvalitní zařazení environmentální výchovy do výuky žáků na 1. stupni naší školy i do celého života školy. Cílem je posun od teoretické výuky environmentální výchovy ve škole ke skutečným činnostem zaměřeným na ochranu a zlepšení životního prostředí ve škole a jejím okolí. Při plnění plánu budeme podporovat vlastní tvůrčí proces mezi žáky, snažit se, aby žáci sami mezi sebou řešili problémy, přičemž si budou rozvíjet také představivost, spolupracovat a komunikovat. Plnění plánu environmentální výchovy předpokládá spolupráci a podporu vedení školy s ostatními pedagogickými pracovníky a institucemi zajišťujícími vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a také s lidmi, kteří se touto problematikou úzce zabývají.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov