Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

A k t u a l i t y

Jak nám psi (nejen) štěkali a špekáčky chutnaly...

     Stalo se dobrým zvykem vyrazit v poslední týdnu před vysvědčením navštívit se žáky některou základnu místních spolků a dovědět se něco o jejich fungování. Po myslivecké střelnici, včelařském domečku,… jsme letos zavítali k „pejskařům“ do vlčnovského kynologického klubu. Měli jsme možnost podívat se, jak perfektně fungují dobře vycvičení psi a co všechno se svými psovody zvládnou – aportování, poslušnost, zadržení útočníka, překonání překážek, stopování,… A po ukázkách jsme pejskům za odměnu podráždili jejich čenichy hromadným opékáním špekáčků na ohništi v areálu. Děkujeme! Mgr. Z.Stašek.

Sociopatologická prevence u třeťáků

     V tomto pololetí jsme absolvovali dokonce dvě besedy. První se uskutečnila 7. dubna na téma Nebezpečí kolem nás. Na toto téma jsme měli besedu již ve 2. třídě. Jednalo se tedy o připomenutí a rozšíření této problematiky. Uvědomili jsme si, že nebezpečí na nás číhá všude. My jsme ale již natolik poučeni, že se nemusíme bát. Víme, co, kdy a jak udělat, aby se nám nic zlého nestalo. Druhá beseda proběhla 16. června na téma Patologické závislosti – základní rozdělení. Beseda byla vlastně doplněním učiva prvouky, které jsme právě probírali. Nejdříve jsme si uvědomili, že závislosti mohou být dobré a špatné, patologický přístup je nezdravý, až moc, moc něco dělám. Takže když někdo např. hodně cvičí na klavír, tak je to dobrá patologická závislost. My jsme v besedě byli poučeni o těch špatných závislostech. No a ty se rozdělují na závislost na látkách, na aktivitě a na osobě. Sem patří i „opičí láska“, nepřirozený vztah mezi rodiči a dětmi. Takže, milí rodičové, ne že nás budete rozmazlovat a neustále poskakovat kolem nás. My už jsme velicí a řádně poučeni. Na závěr jedna perlička z této besedy. Přihlásil se jeden třeťák a říká: „Někdo je závislý na učení a říká se mu šprt!“ Co myslíte, je to dobrá nebo špatná závislost? Obě besedy vedla ing. Bc. Marie Šiborová. Moc děkujeme za její jasné a názorné vysvětlení sociopatologických jevů. K. Knotková a žáci 3. A a 3. B.

Ranč Kostelany - 2. A

     Ve čtvrtek 15. června jsme se vydali na výlet. Po domluvě s žáky a jejich rodiči jsme zvolili Ranč Kostelany. Hned po příjezdu nás na parkovišti očekávala indiánka Markéta, která nás přivedla do základního tábora, kde si žáky rozdělila do 4 skupin podle barev, my jsme byli zelení. Každou skupinku si odvedl vedoucí, který žáky vodil po stanovištích, kde se dozvěděli téměř zajímavosti o životě na divokém západě, jak žili indiáni a kovbojové. Žáci si vyzkoušeli, jak indiáni stříleli z luku, házeli tomahawkem a taky jízdu na koni. Odpoledne jsme měli možnost vidět scénky ze života na divokém západě, jízdu na koni bez sedla, házení lasem, práskání bičem. Téměř do všech aktivit byli zapojeni i žáci, což se jim velmi líbilo.  Vrátili jsme se unaveni, někteří malinko víc sluníčkem opáleni, ale spokojeni.

Školní výlet třeťáků

     Letos jsme si to namířili do Lednice a vyplatilo se nám to. Nejenže bylo krásné počasí, ale z výletu jsme si přivezli spoustu krásných zážitků. Posuďte sami. Nejdříve jsme si prohlédli zámek Lednice, kde jsme obdivovali nádherné vyřezávané schodiště zhotovené z jednoho kusu dubového kmene bez jediného hřebíku. Poté jsme se prošli skleníkem, kde byla spousta palem a tropických rostlin. V jezírcích tu pluly krásné barevné ryby. Procházka zámeckým parkem k minaretu byla pro nás osvěžením v příjemném chládku obrovských stromů, z nichž některé byly přivezeny až z Austrálie. Výstup na minaret jsme hravě zvládli a kochali se výhledem do širého okolí. Pak jsme zamířili k přístavu, kde nás čekala plavba lodí k Janovu hradu. Loď kormidloval skvělý kapitán, který nám vyprávěl mnoho zajímavostí o Staré Dyji, po níž jsme se plavili, a jejím okolí. Neméně zajímavá byla i prohlídka Janova hradu, uměle postavené zříceniny středověkého hradu. Průvodce nám barvitě vylíčil jak to vypadalo na tehdejších lovech. Janohrad se totiž využíval ke konání lovů a pro pobavení pánů. Za zdmi hradu už nás čekal autobus, kam jsme s chutí usedli a HURÁ domů! Náš poznávací výlet byl super! K. Knotková a žáci 3. A a 3. B

Dopravní hřiště - 4. A

     Ve středu 31. května jsme se stali držiteli průkazu cyklisty. A co tomu předcházelo? Opakování pravidel silničního provozu, která jsme se učili v září, psaní testu, projekce filmu s dopravní tematikou a samozřejmě jízda na kole na dopravním hřišti. Tři žáci si ještě zopakují pravidla silničního provozu a ve škole si znovu test vyplní. Věříme, že budou stejně dobří jako my. Sladkou tečkou za úspěšným dopolednem byla zmrzlina. Žáci 4. A

Ani elektronická cigareta do školy nepatří

     V poslední době bylo u žáků naší školy zaznamenáno kouření elektronických cigaret. Z tohoto důvodu vás chceme seznámit s několika zásadními informacemi. Přestože používání e-cigarety někomu připadá jako neškodná varianta či určitá alternativa klasického kouření, do škol jednoznačně nepatří. Mluvil o tom již zákon 379/2005 Sb., který zakazoval kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení, a to včetně e-cigaret. Nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek s účinností od 31. května 2017, tento zákaz zachovává a naopak zpřísňuje postihy za porušení této normy. Například kdo prodá či podá v rozporu s § 3 odst. 4 tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let, tomu může být uložena pokuta až ve výši 150.000,- Kč. Přestupku se však podle nového zákona mohou dopouštět i vaše děti, což je problém především u těch, které jsou již trestně odpovědné (bylo jim již 15 let), neboť zákon hovoří o tom, že kdo kouří na místě, na němž je kouření zakázáno, může být pokutován až ve výši 5.000,- Kč. U dětí mladších patnácti let připomínáme, že v ust. § 858 Občanského zákoníku je přesně vymezena rodičovská povinnost spočívající mimo jiné v péči o zdraví svého dítěte. Pokud hovoříme o zdraví vašich dětí, dovolte, abychom upozornili na fakt, že ani elektronická cigareta není zcela neškodná. Z uvedených důvodů si vás, jako rodiče a zákonné zástupce, dovolujeme upozornit, že budeme postupovat dle doporučení MŠMT a výše zmíněný zákon zohledníme jak v našem školním preventivním programu, tak jej i blíže rozpracujeme ve školním řádu, včetně případných přísnějších postihů. Jsme přesvědčeni, že nám i vám jde o stejnou věc, a sice o zdraví a správný vývoj našich dětí, a že náš přístup k danému problému bude mít vaší plnou podporu. Ing. Bc. Marie Šiborová, školní metodik prevence.

Den dětí

     V pátek 26. května se žáci I. stupně při příležitosti Dne dětí zúčastnili programu žonglování. Děti si vyzkoušely, jak je obtížné žonglovat s míčky, kužely, šátky apod. Projely se také na mini kole, jednokolce a šlapadlech. Akce byla hrazena SRPŠ. Žáci si svůj den s žonglováním užili a moc se jim líbil. Mgr. Taťána Čagánková.

Den otevřených dveří - plavání

     V úterý 23. května měli žáci 2. A možnost předvést svým rodičům, co se téměř za půl roku v hodinách plavání naučili - plavat, potápět, skákat do vody, lovit puky z bazénu …Všem se zdárně podařilo překonat počáteční obavy z vody a na hodiny plavání se vždy moc těší. Brzy budou prázdniny, tak snad své získané dovednosti uplatní na dovolené či táboře.Děkujeme kolektivu plavecké školy v Uherském Brodě za možnost nahlédnout do jejich výuky.

Den matek ve 3. B

     Ve čtvrtek 18. května jsme pozvali naše maminky, babičky, ale i tatínky na naši prezentaci. Přednesli jsme básničky, zazpívali písničky, i jsme se protáhli při rozcvičce. Snažili jsme se, aby naše vystoupení vykouzlilo úsměvy na tvářích našich nejbližších. No a to se nám podařilo. Rozhodně radost jsme udělali všem, i sobě. Potěšil nás potlesk a ocenění našich nejbližších. K. Knotková a žáci 3. B.

Návštěva skláren - 2. A

     Ve čtvrtek 4. května 2017 jsme se vydali na exkurzi do skláren. Žáci si prošli celým provozem. Dozvěděli se tajemství výroby skla od tavení písku, barvení skla, až pro finální úpravy leptáním a broušením. Nechybělo ani krátké seznámení s historií skláren. Na konci prohlídky byli obdarováni skleničkou, ze které měli velkou radost. Snad i dárečky ze skla, které si nakoupili domů pro své rodiče, mile potěšily.

Zápis

     Seznam přijatých dětí do prvního ročnníku základního vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

Velikonoční turnaj v šestkovém volejbale

     Turnaj se uskutečnil ve čtvrtek 27. 4. 2017 odpoledne. Počet družstev - 5 (učitelé, rodiče, deváťáci, žákyně A a žákyně B). Po vyrovnaných bojích se z obhajoby těšili učitelé. Po bojovném výkonu si 2. příčku vybojovali deváťáci a na 3. místě skončily žákyně A, kterým k lepšímu umístění chyběla vysoká bojovnost deváťáků. Zklamáním je pro rodiče 4. místo. Žákyně B tradičně obsadily 5. místo.

Den Země

     Dne 26. 4. 2017 se žáci druhého stupně zúčastnili vycházky do přírody na nejvyšší horu Chřibů na Brdo. Ráno v 7:50 jsme se sešli na parkovišti U Krála, odkud jsme vyjeli k penzionu Bunč. Odtud jsme se vydali na 3,5 km dlouhou trasu. Po cestě nám trochu mrholilo, ale cesta rychle utíkala a brzy se před námi objevila kamenná rozhledna. Ta byla bohužel zavřená, a tak jsme si nemohli vychutnat výhled do okolí, z kterého lze spatřit blízká pohoří Malé Karpaty, Bílé Karpaty, Beskydy. Po malém odpočinku jsme se vydali na cestu zpět. Po cestě jsme se zastavili u altánku, kde jsme opékali špekáčky. Nakonec nezůstalo pouze u špekáčků, ale opeklo se vše, co bylo po ruce, od gumových žížalek až po jablka. Posilněni a ohřátí od ohně jsme se vydali zpět k penzionu, kde nás už čekal autobus. Výlet jsme si užili a všem se líbil. Mgr. Romana Indrová.

Fotografická soutěž

     Letošní šestý ročník fotografické soutěže Chemie objektivem, kterou pořádá Střední odborná škola a Gymnázium Staré město, měl hlavní téma KRYSTALY. Do fotografické soutěže se zapojili žáci třinácti základních a střední škol Zlínského kraje. Porota bodově hodnotila umělecké zpracování, název a chemický komentář. Z 88 soutěžních snímků vyhrál 1. místo Kryštof Kroupa z 9. B se snímkem Sublimace jodu. Dále se soutěže zúčastnila Terezie Bičanová z 9. B. Oběma gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Nejlepší fotografie byly vystaveny v prostorách Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje v 15. budově (Baťův institut), 5. etáž. Předání cen výhercům proběhlo na slavnostní vernisáži výstavy, která se uskutečnila 24. dubna 2017. Mgr. Romana Indrová.

Exkurze - planetárium, Anthropos Brno

     V úterý 25. dubna se žáci 4. A a 7. A třídy zúčastnili exkurze v Brně. První zastávkou bylo planetárium. Pod velkou kupolí sledovali souhvězdí a učili se je rozeznávat. Velmi je zaujal film Úžasné planety. Další částí exkurze byla prohlídka Anthroposu, kterou měli i s odborným výkladem a týkala se původu a vývoje člověka. Žákům se exkurze líbila a byla přínosem k dalšímu vzdělávání.

Turistický kroužek

     24. 3. po 5. vyučovací hodině se celý turistický kroužek sešel na parkovišti U Krála. Odtud jsme autobusem jeli do Osvětiman a poté šli pěšky na skautskou chatu Kukačku. Po krátkém, ale velmi vítaném odpočinku jsme si zahráli v blízkém lesíku hru jménem vlajky. Do chaty jsme se vrátili už za šera a jedna skupinka uvařila večeři. Po večeři jsme se sešli u táboráku, kde se povídalo, hrálo a zpívalo. Ráno se nachystala snídaně a čekal nás výlet ke skále Kozel, kde si každý mohl vylézt až na vrchol skály. Po zdolání skály jsme se rozhodli vydat na nedalekou zříceninu hradu Cimburk. Poté nás čekala cesta přímo na chatu. Po příchodu a nasbírání dříví na večerní táborák jsme si chvíli odpočinuli. Jelikož jsme nechtěli proležet zbytek dne, následovala hra kanistr u blízkého rybníku, ve kterém se ti nejotužilejší po skončení hry i lehce okoupali. Ráno nás čekalo brzké vstávání, abychom stihli autobus z Osvětiman do Vlčnova . Ve Vlčnově jsme se rozloučili a rozešli domů. Johana Šimková.

Beseda v knihovně - 2. A

     Ve čtvrtek 23. března navštívili druháci místní knihovnu. Paní Kolajová si pro nás připravila další zajímavou besedu, tentokrát na téma Ilustrátoři dětských knih. Mezi nejznámější patří Josef Lada, Josef Čapek, Ondřej Sekora, Jiří Trnka, Adolf Born, Helena Zmatlíková. Beseda probíhala formou diskuse. Paní Kolajová si pro nás připravila nápaditý kvíz plný ilustrací z knih, abychom si mohli ověřit získané vědomosti. Nechyběla ani pohádka, prohlížení a půjčování knih. Většina žáků chodí do knihovny pravidelně. I dnes si cestou zpět pečlivě střežili tu nej vypůjčenou knížku a těšili se, až si ji doma otevřou. Moc děkujeme za trpělivé a poučné vyprávění.

Páté místo v krajském kole dějepisné olympiády

     V pondělí 20. března reprezentoval Vojtěch Fray (9. B) naši školu v krajském kole dějepisné olympiády, které se konalo v Kroměříži. Své vědomosti poměřil se 48 soutěžícími, kteří postoupili z okresních kol (Vojta se umístil v okresním kole na 3. místě). V silné konkurenci účastníků krajského kola byl oceněný jako pátý nejúspěšnější řešitel a zařadil se tak k nejlepším „mladým historikům“ Zlínského kraje. Vojtovi děkujeme za vzornou reprezentaci a za čas věnovaný náročné přípravě. Gratulujeme! Radka Kremrová.

Matematický klokan

     V pátek 17. března se žáci 2 - 9. tříd zapojili do soutěže Matematický klokan. Soutěžili ve čtyřech kategoriích - Cvrček, Klokánek, Benjamin, Kadet. Zadané úkoly zamotaly hlavy mnoha soutěžícím. Přesto se všichni s nimi statečně ,,poprali“. Nejlepšími řešiteli byli: kategorie CVRČEK (2. a 3. třídy): 1. místo - ALEXANDR BAČA ze 3. B - 76b., 2. místo - JAKUB JOSEFÍK ze 2. A - 65b., 3. místo - DANIEL TRBOLA ze 2. A - 62b. a SÁRA KAHÁNKOVÁ ze 3. B - 62b. Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída): 1. místo - JAN KNOTEK z 5. A - 109b., 2. místo  -VOJTĚCH ČÍŽ z 5. A - 94b., 3. místo - VERONIKA JUŘENOVÁ ze 4. A - 88b. a JAKUB SRNEC z 5. A - 88b. Kategorie BENJAMIN (6. a 7. třída):1. místo - JIŘÍ JUŘENČÁK ze 7. A - 69b., 2. místo - MICHAL MIOSGA ze 7. A - 69b, 3. místo - MATYÁŠ JANČA ze 7. A - 62b. Kategorie KADET (8. a 9.třídy): 1. místo - ANETA SVOBODOVÁ z 9. A - 75b., 2. místo - KRYŠTOF KROUPA z 9. B - 61b, 3. místo - MARTIN MATUŠÍK z 9. A - 53b. a JOSEF ZEMÁNEK z 9. B - 53b. Vítězům blahopřejeme.

Měsíc knihy

     Čtenářský klub pracuje na naší škole od října školního roku. Pravidelně si čteme knihy, vyprávíme příběhy, hrajeme pohybové hry, luštíme literární kvízy a v multimediální učebně pracujeme s programem Včelka. Ve středu 22. března jsme pozvali paní knihovnici Kolajovou, abychom jí předvedli naši práci v klubu a ona nás seznámila s novými tituly pro děti a mládež. Setkání bylo zajímavé a moc se nám líbilo. Touto cestou paní Kolajové ještě jednou děkujeme za čas strávený s námi i za sladkosti, které nám přinesla.

Nebezpečí kolem nás - 2. A

     V pátek 16. března se uskutečnila přednáška na téma Nebezpečí kolem nás. Paní Šiborová vysvětlila žákům pojmy nebezpečí a riziko, které číhají všude kolem nás. Venku, na hřišti i doma na všechny, ale především na děti, čekají různá nebezpečí a vznikají situace, při kterých může dojít k úrazu. Zdůraznila žákům, proč se nesmí bavit s cizími lidmi, nesedat do jejich auta, nic si od nich nebrat. Přiblížila žákům dnes velmi frekventované pojmy terorismus a migrace. Na závěr proběhla oblíbená diskuse. Moc děkujeme paní Šiborové za poutavé vyprávění svých zážitků. Žákům přeji, aby vždy situaci zvládli s rozvahou vyřešit.

Velikonoční dílny

     Základní škola a Mateřská škola Vlčnov pořádá ve čtvrtek 30. března 2017 od 14:00 hodin ve vestibulu školy a prostorách školní družiny VELIKONOČNÍ DÍLNY. Přijďte si vyrobit velikonočního zajíčka, kraslice, jarní přání nebo nazdobit perníček. V 15:45 hodin vystoupí děvčata z kroužku moderních tanců.

Prvňáčci se učí zpracovávat projekty a pracovat ve skupinách

     Učivo prvouky o člověku a jeho zdraví v prvních třídách nabídlo netradiční způsob výuky. Témata o zdravém stravování a péči o zuby jsme zpracovali formou projektů. Žáci pracovali ve skupinách. Bylo to něco nového, dosud nevyzkoušeného. Třídu jsme si upravili na pět samostatných pracovišť. Každá skupina měla svého vedoucího a zároveň mluvčího, který na závěr práci skupiny vyhodnotil. Tento způsob výuky děti motivuje, vtahuje do procesu učení, rozvíjí vzájemnou komunikaci a spolupráci všech členů náhodně vybraných skupin. Žáci pracovali s velkým zaujetím, nehádali se, radili se a společně se radovali ze zvládnutí úkolů. Každý pracoval podle svých možností a schopností. Projekty jsme vystavili na nástěnkách a pak ještě dlouho probíhala mezi žáky debata, kdo zvládl úkoly nejlépe. Jeden od druhého se učili, oceňovali originalitu a rozdílnost přístupu ve zpracování. Prvňáčci zvládli tyto úkoly na jedničku s hvězdičkou.

Florbalový turnaj

     V sobotu 4. března se konal v rámci Olympiády východního Slovácka florbalový turnaj. Této sportovní události pořádané obcí Bánov se zúčastnila i Vlčnovská škola. Mladší žáci, zastoupení chlapci ze 4. a 5. třídy, se umístili na pěkném 4. místě a to především díky skvělým výkonům Marcela Kováře a Václava Mikulce. Perfektní výkon podal také skvěle chytající Filip Šimčík. Za druhý stupeň se turnaje zůčastnili žáci devátých tříd – Tomáš Pacík, Bedřich Chaloupka, Patrik Pěrka, Josef Zemánek a dva žáci ze 7. třidy – Jiří Juřenčák a Matyáš Janča. Tito chlapci skvělým obětavým výkonem vybojovali 3. místo. Všem zmíněným sportovcům děkuji. Mgr. Libor Trtek

Veselé zoubky v 1. A - projekt ve spolupráci s drogerií dm markt

     Žáci 1. A se zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“. V úterý 28. 2. proběhlo projektové vyučování prvouky. Žáci se nejprve podívali na motivační pohádku, ze které se od Máničky a Hurvínka dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých informací – například, jak se správně pečuje o dětský chrup, jak dlouho se mají zoubky čistit, kolik je zoubků celkem, jejich názvy, jak vzniká zubní kaz a jak se léčí. Následně plnili jednotlivé úkoly – odpovídali na otázky, hledali správné obrázky, pracovali na interaktivní tabuli. Každý prvňáček si přinesl do školy svůj vlastní kartáček. Zkontrolovali jsme si, jestli je dostatečně měkký. Vyzkoušeli jsme si správnou techniku čištění zubů i mezizubních prostor dentální nití a také jak chutná žvýkačka bez cukru. Čistý zub se totiž nekazí! Za splnění jednotlivých úkolů si každý nesl domů taštičku plnou dárečků od pořádající společnosti. Věřím, že ten večer je rodiče nemuseli k čištění zubů nijak nutit a přemlouvat. Všichni žáci totiž slíbili, že se o své zoubky budou řádně starat, aby byly opravdu veselé.

Zimní vycházka 4. A

     Každoročně se vydáváme zimní krajinou na vycházku, která je spojena se zakrmováním zvěře. V pátek 10. února jsme se teple oblékli, vzali zásoby v podobě ovoce, zeleniny, obilovin, sena apod. a vyrazili směrem za místní koupaliště. Cestou jsme ve sněhu rozeznávali stopy zvěře a ptactva, v dálce jsme zahlédli zajíce a srnu. Pod kopcem jsme nasypali všechny pochutiny do kruhu. Ještě nám zbyl čas na zimní radovánky a svačinu. S dobrým pocitem jsme se vrátili do školy.

Filipovo údolí

     Díky příznivým zimním podmínkám se ZŠ Vlčnov rozhodla uspořádat jednodenní sportovní exkurzi do Ski areálu Filipovo údolí. Celkem se přihlásilo 25 zájemců, kteří tak 8. února strávili na lyžích. Někteří z účastníků tak měli možnost opět oprášit své dovednosti nabyté na loňském lyžařském kurzu, pro jiné to byl pouze pohodový den na sjezdovce. Za organizaci bych chtěl poděkovat kolegům Zdeňku Staškovi a Šárce Lukášové. Mgr. Libor Trtek.

Lyžařský kurz

     Letošní lyžařský kurz se konal stejně jako loni v lyžařském areálu Praděd. Oproti loňsku jsme však změnili ubytování a z chaty Barborka jsme se přesunuli na chatu Kurzovní, což se ukázalo jako vynikající tah, ubytování i služby byli opravdu nadstandardní. Jedenáct dětí, které se kurzu účastnilo, si tak mohlo ráno dopřát snídaně formou bufetu, solidní obědy i večeře, využít posilovny, stolního tenisu či sauny s vířivkou. Více než metr sněhu zajišťoval spolu s jasnou oblohou ideální podmínky na svazích, takže i výcvik mohl probíhat bez komplikací. Během týdne došlo i na nějaké pěší výlety a výjezd na běžkách, na který budou někteří vzpomínat ještě velmi dlouho. Zkrátka i o zábavu bylo postaráno. Vzhledem k tomu, že i chování žáků bylo absolutně bezproblémové, můžu celý týden strávený na Pradědu zhodnotit jako ideální a všem, kteří se jej zúčastnili poděkovat. Mgr. Libor Trtek.

Recitační soutěž

     Ve středu 8. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Všichni přednášející si zaslouží velkou pochvalu, protože výkony byly opravdu vyrovnané. Porota nakonec rozhodla takto: Věková kategorie 0: 1. místo – Eliška Chlachulová - 1. A, 2. místo – Šimon Hlůšek - 1. A, 3. míslo – Amálie Zemková - 1. A, 3. místo – Lucie Matušíková - 1. A. Věková kategorie 1: 1. místo – Sabina Hlůšková - 3. A, 2. místo – Daniel Trbola - 2. A, 2. místo – Tomáš Křapa - 3. B, 3. místo – Petr Špaček - 3. A, 3. místo – Martin Darek Franta - 3. B. Věková kategorie 2: 1. místo – Aneta Kadlčíková - 4. A, 2. místo – Alžběta Ondrůšková - 5. A, 3. místo – Aneta Cigošová - 5. A. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okrskového kola v Uherském Brodě, které se koná ve středu 22. února. Takže, držme jim palce! Kateřina Knotková.

Zimní vycházka 3. B

     Vyrazili jsme na ni v pátek 20. ledna za krásného slunečného počasí. Na zádech jsme nesli batůžky s dobrůtkami pro zvířátka. Namířili jsme si do vinohradů, kde jsme v blízkém lese, směrem na Myšince, vyhledali krmelec. Zde jsme pak vše pěkně naaranžovali, aby srnkám, zajícům i bažantům chutnalo. Do školy jsme se vrátili spokojení, nadýchaní čerstvého vzduchu, i když trochu promrzlí. K. Knotková a žáci 3. B.

Moje tělo a jak se k němu chovat 2. A

     V pátek 13. ledna si připravila pí. Bc. M. Šiborová výukový program na téma Moje tělo a jak se k němu chovat. Lidské tělo trefně přirovnala k autu. Připodobnila tímto žákům, proč musí jíst, pít, dodržovat hygienu. Tak jak se musí tatínek starat o své auto, aby jezdilo, i my se musíme starat o své tělo, aby fungovalo. Vysvětlila žákům základy zdravé výživy a připomněla jim důležitost sportu a pohybu na čerstvém vzduchu. Moc děkujeme za zajímavou a poučnou besedu.

Zakrmování zvířátek 2. A

     Ve středu 11. 1. jsme za slunečného ale mrazivého počasí vyrazili směr koupaliště. Všichni jsme byli teple oblečeni a vybaveni drobnými pamlsky pro zvířátka. Ve čtení jsme nedávno četli v čítance ukázku Stopy ve sněhu. Na sněhových stránkách lesní písanky chyběla písmena, byly tam stopy zvířat. I my jsme měli možnost si prohlédnout bílé plochy stadionu či polí a otestovat naše znalosti v praxi. Letošní zima nám nadělila sníh, který jsme využili nejen ke koulování, ale také ke kreslení andělů vlastním tělem. Všechny přinesené dobroty jsme společně zvířátkům hezky naaranžovali. My jsme si vycházku moc užili a věříme, že si zvířátka taky pochutnají!

Komunitní kruh ve 4. A

     V úterý 10. ledna jsme pod vedením paní asistentky Marie Šiborové komunikovali v kruhu, který jsme vytvořili pomocí židlí po obvodu naší třídy. Vždyť zadané téma mělo název – komunitní kruh. Obsahem debaty bylo sloučení 3. ročníků ve stávající 4. A třídu. Žáci odpovídali na otázku – Co se ti líbí? Odpovědi byly kladné a výstižné. Vyjadřovali se i k dalšímu tématu – šikana, se kterou nesouhlasili a odmítli ji. Na závěr besedy se všichni žáci zamysleli nad tím, co by chtěli zlepšit. Setkání probíhalo v klidné a příjemné atmosféře. Paní Marii Šiborové touto cestou děkujeme.

Maršov - podzim 2016

     18. listopadu jsme se s vlčnovským turisťákem vydali na výlet na Maršov. Z Vlčnova jsme autobusem přejeli do Uherského Brodu a odtud jsme jeli na křižovatku směrem na Maršov. Z křižovatky jsme šli asi 6 km pěšky až na školu na Maršově, kde jsme byli ubytovaní. Ubytování bylo lepší než jsme čekali. Hned po vybalení jsme šli ven na malé lanové hřiště, kde jsme soutěžili. Celý zbytek dne jsme hráli hry na hřišti nad školou. Potom jsme šli na večeři. Ještě před odjezdem jsme byli rozděleni do skupinek, a každá vařila jedno jídlo. Po večeři jsme šli hrát hry do společenské místnosti a navštívil nás kamarád našeho vedoucího Meša. Ten nám připravil hru, po které šli mladší turisti spát. My starší jsme zůstali a hráli Aktivity. Další den jsme brzo vstali a nasnídali se. Sice pršelo, ale to nám nezabránilo v tom, jít ven hrát hry. Nejprve jsme hráli hry na hřišti a potom jsme šli na výborný oběd. Po obědě jsme šli do lesa, kde jsme hráli Vlaječky. Když už se pomalu stmívalo, někteří jsme šli hrát do bahna naši oblíbenou hru Kanistr. Naše maminky při praní na tuto hru velmi rády vzpomínají :). Najednou jsme se dozvěděli, že se chystá stezka odvahy. Někteří se sice báli, ale všichni se odvážili a přišli ve zdraví zpátky. Poslední den ráno jsme se nasnídali a už nás čekala jenom cesta domů. Nikomu z nás se domů nechtělo. Po cestě na nádraží byla sranda a hráli jsme hru na smraďocha. Pak jsme se rozloučili a všichni dorazili v pořádku domů. Chceme tímto taky poděkovat našemu nejlepšímu vedoucímu Liborovi za to, že to s námi i s pár vykloubenými prsty zvládl. Bylo to velké dobrodrůžo. Leona Fibichrová a Aneta Svobodová.

Zimní Javořina

     Začalo to 23. 12. 2016 v 7:00 hodin. V 7:09 jsme vyjeli autobusem z Vlčnova a za malou chvilku už jsme byli v Uh. Brodě. Jelikož jsme měli 2 hodiny času, zašli jsme si na lezeckou stěnu v místní sokolovně. Byla tam opravdu velká sranda. Dvě hodiny uběhly jak voda a už trošku vyčerpaní jsme se vydali na autobusovou zastávku. Odtud jsme měli autobusem namířeno na rozcestí Javořina. Vystoupili jsme na kraji lesa a kousek ještě šli a přišli jsme k menšímu parkovišti. Tam jsme pár minut počkali na Liborova kamaráda Kadlece, který přijel se psem Belou. Teprve potom co Kadlec přijel, jsme se vydali na Javořinu. Cesta byla dlouhá asi 8 kilometrů. Když jsme byli za půlkou, vypukl menší boj se sněhovými koulemi. Kadlec a Libor byli proti nám, ale já, Jožka, Lejča, Anet, Paca, Patrik, Šimon a Martin jsme byli silnější. Jelikož už jsme byli unavení, tak jsme dali mír a vydali se směrem k Holubyho chatě, kde už nás čekali ostatní, kteří se nezapojili do sněhové války. Na chatě jsme něco pojedli, trochu se ohřáli a už jsme byli na zpáteční cestě domů. Cesta tentokrát nebyla tak dlouhá, jen 4km. Jen co jsme dorazili do Strání, tak jsme nastoupili do čekajícího autobusu. Ten nás odvezl do Dolního Němčí, kde už nás postupně začala děcka opouštět. Z Dolního Němčí jsme už museli do Vlčnova pěšky. Byla tma, ale měli jsme s sebou baterky a tak to nebylo až tak strašidelné. Zhruba za půl hodiny už jsme byli ve Vlčnově a odcházeli do svých domovů. Výlet byl parádní a všichni si to užili. Verča Koníčková, 6. A

Vánoce 2. A

     V úterý 20. prosince jsme navštívili místní Galerii na Měšťance. Měli jsme možnost si prohlédnout vývoj a změny vánočních stromečků, ozdob, ale i dárečků. Porovnávali jsme nejenom výzdobu, ale i dárky, které dostávali rodiče a prarodiče. Připomněli jsme si vánoční zvyky, zpívali koledy, malovali kapříky, vyráběli dárečky… A konečně nastal čtvrtek - poslední den v roce. Moc jsme se těšili na společné koledování, pohádku, voňavé cukroví, za které moc děkujeme..., a pak hurá domů, vždyť nás čekaly zasloužené prázdniny!

Vánoční prezentace 3. B

     V úterý 20. prosince se ve třídě 3. B rozhostila příjemná vánoční atmosféra. Třeťáci si připravili pro své rodiče vánoční prezentaci, dokonce ve dvou jazycích. Začali v angličtině a zazpívali nejen písničky, ale předvedli, jak už umí anglicky konverzovat. Poté následovaly tanečky, básničky a malí muzikanti nám i zahráli. Na závěr poděkování dětem za jejich vstřícnost při nácviku, rodičům , kteří se na nás přišli v hojném počtu podívat a paní učitelce Jitce Milošové, která s dětmi nacvičila pásmo v angličtině. Hlavně nesmí být člověk na vše sám a to já jsem rozhodně nebyla. Radostné Vánoce! K. Knotková.

Den otevřených dveří v plavání

     Proběhl v úterý 13. prosince u třeťáků v Aquaparku Delfín v Uherském Brodě. I naši třeťáci již plavou jako hbití delfíni. Rodiče mohli posoudit, jaký pokrok od 2. třídy udělali. Myslím, že všichni byli příjemně překvapeni. Ať se jim i nadále v plavání daří. K. Knotková.

Vánoční turnaj ve volejbale

     Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se od 16.00 hod. uskutečnil školní vánoční turnaj v šestkovém volejbale. Putovní pohár obhájili učitelé pouze o skóre před žákyněmi A. Další pořadí: 3. deváťáci, 4. rodiče, 5. žákyně a žáci B. Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se od 18.00 hod. uskutečnil školní vánoční turnaj v minivolejbale. Zúčastnilo se ho 8 družstev (dvojice dítě + rodič). Z vítězství se radoval Viktor Mikulec s taťkou, který porazil ve finále Tomáše Snopka s mamkou těsně 8:7.

"Ten vánoční čas, dočkali jsme zas..."

     Dětská cimbálová muzika VLČCI se přidala k velké skupině folklorních nadšenců, kteří se zapojili do programu " Tradiční Vánoce ve Vlčnově", který proběhl minulou sobotu 10. 12. Všichni, kteří si vyšli v sobotní odpoledne do dědiny, jistě nelitovali. Ve všech muzejních prostorách, hospodářských usedlostech a v parku se mohli setkat s koledníky, muzikanty a zpěváky. Nechyběl ani Mikuláš s andělem a čertem, Lucky některým naháněly strach. Návštěvníci obdivovali pečení oplatků, odlévání olova, ochutnávali tradiční pokrmy připravované na ohni, nechyběly ukázky draní peří, vyšívání , ba dokonce i věštění. Mladí muzikanti z CM Vlčci svým hraním a zpěvem koled dotvářeli nefalšovanou vánoční atmosféru v Galerii na Měšťance, kde probíhaly dílničky pro děti - malování perníčků a tvoření vánočních ozdob na stromeček ze sušeného ovoce. Dílničky se odehrávaly ve voňavém prostředí právě zahájené výstavy "Vánoční stromek v proměnách času". Krásně nazdobené jedle, smrčky i borovice nikoho nenechaly na pochybách, že Vánoce jsou tu co by dup. Všem, kteří se podíleli na přípravách i na celém průběhu akce, patří velký obdiv a poděkování všech vděčných posluchačů a návštěvníků. Jitka Kučerová.

Mikuláš hned dvakrát...

     Letošní svátek sv. Mikuláše jsme si ve škole užili měrou více než vrchovatou. Nejdřív v „pracovní“ podobě na Mikulášské dílničce, která letos nahradila tu tradiční vánoční. Celé dopoledne se tak v pondělí 5. prosince střídaly ve vestibulu jednotlivé ročníky, aby na osmi stanovištích děti vyzkoušely svoji šikovnost i trpělivost při výrobě drobností s mikulášskou i předvánoční tématikou. A tak se lepilo, stříhalo, barvilo, modelovalo, zdobilo a vyrábělo ze všech sil. To následujícího dne, v úterý 6. prosince, už šlo do tuhého – do školy zavítal Mikuláš osobně i se svou suitou pekelníků a andělů, aby s dětmi z 1. stupně zhodnotil jejich chování v uplynulém roce – některé chválil, jiné káral. Nakonec si ale všechny děti odnesly domů sladkou odměnu, za což Mikulášovým jménem děkujeme i Sdružení rodičů při naší škole.

Druháci v knihovně

     V pátek 2. prosince jsme vyrazili do místní knihovny, kde nás přivítala usměvavá paní Kolajová. Tématem naší návštěvy byly Vánoce - nejkouzelnější svátky v roce. Připomněli jsme si vánoční zvyky – házení střevícem, líbání pod jmelím, zapalování svíček na věnečku, pouštění lodiček, zdobení stromečku, pečení cukroví …, podívali se na pohádku o Mikulášovi a poslechli ukázku o sv. Lucii. Ukázala nám knihy, ve kterých se popisují vánoční tradice. Všichni se těšili, až si sami budou moci prohlédnout knihy a časopisy. Někteří žáci odcházeli s knížkou v ruce, což mě velmi potěšilo, jelikož je nutné neustále rozvíjet čtenářskou gramotnost. Děkujeme paní Kolajové za zajímavou besedu.

Hurá, sláva, máme slabikáře!

     Čtvrteční ráno 24. listopadu se stalo přelomovou událostí pro naše nejmenší žáčky. Po čtvrt roce ve školních lavicích převzali prvňáčci z rukou paní ředitelky tu nejdůležitější učebnici, která je posunula mezi skutečné čtenáře – Slabikář. Přejeme jim proto, aby si s novým slabikářem prožili (a užili) své první opravdové čtenářské zážitky.

Hodnocení školního dotazníku

     S blížícím se koncem minulého školního roku se vedení školy rozhodlo provést dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit názory rodičů na činnost školy. Bylo rozdáno 220 anonymních dotazníků. Zákonní zástupci měli možnost vyplňovat dotazník písemně nebo elektronicky. Zpět se vrátilo 76 dotazníků. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří nám věnovali svůj čas a dotazník vyplnili a poslali zpět do školy. Všechny zpětné informace, ať jsou pozitivní nebo negativní, jsou pro naši práci podstatné. Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy. S výsledky šetření se můžete seznámit ZDE.

Beseda - Co je šikana? (3. A, 3. B)

     V pátek 25. listopadu se zúčastnily třídy 3. A a 3. B přednášky na téma šikana pod vedením paní Marie Šiborové. V úvodu byl dětem pojem šikana vysvětlen, a tak se žáci mohli o problematice dovědět více. Žáci byli informováni nejen jak šikanu rozpoznat, ale také na koho se při setkání s ní obrátit. Že šikana není pouze fyzická, ale může být i psychického rázu. Pro žáky byla beseda velmi zajímavá a poučná. Tímto bychom chtěli paní Šiborové moc poděkovat.

Den otevřených dveří

     Srdečně zveme rodiče a veřejnost ve středu 16. listopadu 2016 na Den otevřených dveří naší školy. Dopoledne mohou zájemci nahlédnout do vyučovacích hodin. Od 14:00 hodin proběhne prohlídka všech prostor školy. V letošním roce chceme ukázat, jak se snažíme rozvíjet dovednosti a nadání jednotlivých žáků. V rámci podpory a rozvoje čtenářských dovedností se představí Čtenářský klub /určený žákům 1.stupně/, dále pak proběhne ukázka hodiny anglického jazyka třídy 7. A, ukázka práce kroužku Vědecké pokusy. Od 15:00 bude probíhat ve vestibulu školy promítání prezentace bývalých deváťáků a v 16:00 vystoupí s tanečním číslem žákyně z kroužku moderní tance. Součástí Dne otevřených dveří je i akce školní jídelny „Poobědvejme společně“.

Oznámení

     Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 je státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. Na pátek 18. listopadu 2016 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno.

Plenární schůze a třídní schůzky

     Vedení ZŠ a MŠ Vlčnov oznamuje, že ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 16:00 hodin se bude konat plenární schůze ve školní jídelně. Po ukončení plenární schůze budou probíhat třídní schůzky a individuální konzultace.

Exkurze 3. B na obecní úřad

     Učivo o Vlčnovu jsme završili exkurzí na obecní úřad, kam jsme se vypravili v pondělí 7. listopadu. Hned ve dveřích nás vítala paní místostarostka a přijala nás jako vzácné hosty v pracovně pana starosty. Velmi se nám líbil velký oválný stůl a krásné obrazy krojovaných na stěnách. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o naší obci. Poté jsme pod vedením paní místostarostky prošli všechny kanceláře. Nejvíc se nám líbilo v obřadní síni, kde jsme v galerii králů našli své bratry, tatínky i dědečky. S exkurzí jsme byli zcela spokojeni. Moc děkujeme paní místostarostce Martě Moštkové a všem pracovníkům obecního úřadu za milé přijetí. Kateřina Knotková a žáci 3. B.

Podzimní vycházka 3. B

     V pátek 4. listopadu jsme se vypravili na podzimní vycházku do vinohradů a k rozhledně. V prvouce jsme se učili o naší obci a chtěli jsme ji vidět hezky z nadhledu. Na rozhlednu vystoupili úplně všichni, nikdo nezůstal dole. Odměnou nám byl krásný výhled do širokého okolí. Počasí nám přálo, takže zpět do školy jsme se vrátili provětraní a spokojení. Kateřina Knotková a žáci 3. B.

Děti a internet

     Děti jsou na internetu jako doma a musíme si přiznat, ač neradi, že jejich znalosti a dovednosti s internetem související jsou mnohdy mnohem hlubší, než ty naše. Totéž platí o „chytrých“ mobilních telefonech, které umožňují stahovat a využívat takové aplikace, o kterých my – rodiče, nemáme ani zdání, že vůbec existují.  Problém dnešní doby je, že některé aplikace mohou být pro naše děti velmi nebezpečné.  Tyto aplikace děti používají ve svých mobilních telefonech, takže my – rodiče i pedagogové, ztrácíme přehled o tom, kde všude se naše děti na internetu angažují. Děti však nejsou citlivé na různá rizika, která na ně mohou číhat, proto je vhodné, abychom my – dospělí, pedagogové ve spolupráci s rodiči, věnovali této problematice zvýšenou pozornost. Je třeba neustále našim dětem připomínat, jak nebezpečný internet může být. Největší hrozbou jsou různé druhy „chatů a videochatů“, kde se mohou děti potkat s velmi nebezpečnými osobami z celého světa. V současnosti se jedná se o velmi rozšířený problém, proto se naše škola rozhodla této problematice věnovat zvýšenou pozornost. V případě vašeho zájmu proběhne přednáška o kyberšikaně  a nebezpečích s ní spojených i pro vás – rodiče.  Zde se můžeme společně domluvit, jak nejlépe chránit naše děti. U žáků od pátého ročníku již přednášky postupně probíhají. Závěrem mého krátkého zamyšlení mohu dát jednu dobrou radu. Preventivně můžete svým dětem ukázat internetové stránky o bezpečném internetu: http://www.bezpecne-online.cz, kde je odborníky vše dobře vysvětleno a formou videopříběhů jsou zde prezentována rizika s internetovým světem spojená. Ing. Bc. Marie Šiborová – školní metodik prevence.

Návštěva knihovny - 4. A

     V pátek 21. října jsme se vydali do místní knihovny, kde už na nás čekala paní Kolajová. Připravila pro nás knihovnickou lekci s názvem Dobrodružství v dětských knihách. Seznámila nás s autory a jejich tvorbou, promítla nám krátké filmové ukázky. Chvílemi jsme byli ve světě tajemna a napětí, fantazie. Také jsme si poslechli ukázku z audioknihy Deník malého poseroutky. Po ukončení lekce jsme si prohlédli knihy, časopisy a někteří spolužáci si půjčili knihy domů. Paní Kolajové děkujeme za zdařilou knihovnickou lekci a těšíme se na další.

Krátké ohlédnutí za "Podzimním dnem"

     Venku za okny panovalo ve čtvrtek 20. října skutečné podzimní počasí – pršelo, foukalo, psa by nevyhnal... Ve škole byla atmosféra úplně jiná. Vládla tam pravá podzimní pohodička – na chodbách se plnily úkoly, soutěžilo se, v družině i ve vestibulu děti vyráběly zajímavé výtvory s podzimní tématikou, dýně se měnily ve strašidelné svítilny a z kuchyňky voněly úžasné pochutiny, které tradičně připravily maminky a babičky našich žáků. Nejen za to jim patří velký dík! Dík patří všem, kteří se Podzimního dne ve škole zúčastnili, přispěli k jeho úspěšnému průběhu a hlavně si to podzimní odpoledne užili.

Turnaj ve stolním tenise

     V úterý 18. 10. se v Dolním Němčí uskutečnilo okresní kolo turnaje ve stolním tenise. Základní školu Vlčnov zde reprezentovalo jedno družstvo dívek ve složení Aneta Walterová, Aneta Svobodová, Leona Fibichrová a jedno družstvo chlapců ve složení Ctibor Mlýnek, Jakub Moštěk, Jan Junaštík a Josef Zemánek. Naše dívky předvedly kvalitní a vyrovnané výkony, díky nimž vybojovaly pěkné 3. místo v soutěži týmů. Chlapci podlehli velmi těsným rozdílem pouze domácím a obsadili tak skvělé 2. místo. Všem zmíněným bych chtěl poděkovat za předvedené výkony. Libor Trtek

Podzimní den ve škole...

     Tradiční podzimní den s výstavkou domácích výpěstků a rukodělnou dílničkou připadá letos na čtvrtek 20. října 2016 od 14.00 do 16.00 hod. ve vestibulu školy. Co s sebou? 10 menších a 10 větších (nejlépe vylisovaných) listů, jednu menší zavařovací sklenici. Co můžu udělat ještě? Přinést od pondělí jakýkoli vzorek ovoce či zeleniny z domácí produkce na výstavu. Všichni jsou srdečně zváni, přijďte si s dobrou náladou užít odpoledne…

Výukový program "Zdravá 5"

     Ve dnech 16. října až 19. října se žáci prvního stupně zúčastnili výukového programu s názvem „Zdravá 5“. Děti se hravou formou dověděly důležité informace o zdravém stravování. Například kolikrát denně jíst nebo jak by měla skladba jídelníčku vypadat. Součástí bylo ochutnávání ovoce a zeleniny a poznávání druhů ovoce a zeleniny. V závěru programu dostal každý žák vysvědčení „Zdravé 5“, které bylo zajímavé tím, že nejlepší známka byla „Pětka“.

Beseda - Znám svého kamaráda?

     Dne 4. 10. se uskutečnila beseda pro první třídu na téma kamarádství, vzájemné vztahy. Besedu vedla p.Marie Šiborová, která se zabývá touto tematikou. První třída znamená pro děti velký přelom při přechodu ze školky do školy. Děti se musí přizpůsobit novému prostředí, naučit se plnit své školní povinnosti a správně se chovat i k sobě navzájem. Pro každého je důležité mít kamaráda, umět si spolu hrát a vzájemně si pomáhat. Paní Šiborová přichystala pro děti jednu z možností, jak se vzájemně více o sobě dovědět,například o svém domově nebo svých zálibách. Děti byly rozděleny do dvojic a v daném čase jeden povídal druhému o sobě, pak se role vyměnily. Potom zkusily vyprávět, co si zapamatovaly o svém kamarádovi. Nakonec byla hra pro všechny, kdo si pamatuje jméno kamaráda na základě jedné informace, zajímavosti. Tato hra všechny bavila a děti si nakonec jména vybavily. Děkuji p. Šiborové za tuto zajímavou akci. Miroslava Králíková.

Podzimní vycházka 1. A třídy

     Poslední zářijový den jsme se s dětmi první třídy a s jejich paní vychovatelkou J. Mouralovou vydali na vycházku do přírody v rámci předmětu prvouky. Byl krásný slunečný den. Kolem desáté hodiny jsme vyrazili na túru do vinohradů až na „Vlčnovské búdy.“ Děti šlapaly dlouho vzhůru do kopce, ale tato námaha se vyplatila. Na kopci jsme měli nádherný výhled do širokého okolí Vlčnova. Rozhodli jsme se tedy, že zkusíme dojít ještě dále až k rozhledně. Po cestě jsme pozorovali, jak se pomalu začíná měnit příroda na podzim a obdivovali jsme pěkné zahrádky, pole a vinohrady. Dětem se líbily i vzorně udržované sklepy s typickými slováckými ornamenty. Před některými byly postaveny sochy – dřevořezby. Když jsme došli nahoru k rozhledně, odkryl se nám další výhled do kraje. Viděli jsme jedinečné panorama Bílých Karpat, v dálce s Javořinou, Lopenickým sedlem a blíže také s celým městem Uh. Brodem. Všichni jsme obdivovali, jakou máme krásnou krajinu, náš domov. Na cestu zpět se děti musely trochu posilnit. Nakonec byli všichni trochu znaveni, ale spokojeni, že se nám tato vycházka vydařila. Ráda bych proto i poděkovala p. Mouralové za doprovod na této akci. Miroslava Králíková.

Beseda o Janu Jančovi

     V pondělí 3. 10. se žáci druhého stupně zúčastnili zajímavé besedy se spisovatelem, novinářem a publicistou, panem Jiřím Jilíkem, který naše žáky poutavým vyprávěním seznámil s významným vlčnovským rodákem Janem Jančou. Žáci si vytvořili představu o životě a díle toho významného spisovatele a novináře, a také nahlédli do života obce na přelomu 19. a 20. století.

Přespolní běh

     V úterý 27. září se v Uherském Ostrohu konalo okresní kolo v přespolním běhu. Této sortovní akce se zúčastnilo 11 škol, mezi nimiž nechyběla ani ZŠ Vlčnov. Soutěžilo se v několika kategoriích a v každé z nich bylo více jak 40 žáků či žaček. Největšího úspěchu dosáhla Veronika Straňáková ze VI. A a Leona Fibichrová z IX. A. Veronika i Leona dobíhaly ve svých kategoriích na konci první desítky soutěžících. Dalšími reprezentanty za ZŠ Vlčnov byli Natálie Gregorova (V. A), Veronika Koníčková, Zuzana Tomaštíková, Taťána Pleslová (všechny VI. A), Dominika Kovářová (VII. A), Karolína Tykalová (VIII. A), Leona Fibichrová (IX. A), Jakub Moštěk, Pavel Minarčík, Martin Matušík (všichni VIII. A), Jan Junaštík, Ondřej Miloš (IX. A) a Kryštof Kroupa (IX. B). Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony a do dalších sportovních klání přeji hodně zdaru. Mgr. Libor Trtek

Brod Expo 2016

     V pátek 23. září se naši deváťáci zúčastnili 4. ročníku veletrhu firem a středních škol Uherskobrodska pod názvem Brod expo 2016. Měli možnost se blíže seznámit nejen s nabídkou středních škol, ale prohlédli si také průmyslové výrobky pocházející z místního regionu a vytvořili si představu o tom, jaká povolání mají v naší oblasti uplatnění.

Exkurze na ÚP

     Předposlední zářijový týden se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze na Úřadu práce v Uherském Hradišti, kde se seznámili s aktuálním trhem práce. Na základě vyplněného dotazníku zjistili, pro jaké povolání mají vlohy, a tak i žáci, kteří zatím nemají představu o svém budoucím povolání, získali alespoň nástin jejich budoucího směřování. Doba vyplňování přihlášek na střední školu se totiž neúprosně blíží.

Dopravní hřiště - 4. A

     V pondělí 26. září jsme se vydali na dopravní hřiště v Uherském Brodě. Nejdříve nás čekala výuka ve třídě, kde jsme si pomocí interaktivní tabule zopakovali pravidla silničního provozu zaměřená na chování cyklistů. Dále jsme shlédli krátké filmy, ve kterých jsme hledali ponaučení z hlediska dopravní tematiky. Dále jsme se dočkali jízdy na kole na dopravním hřišti, na kterou jsme se nejvíc těšili. Na závěr přišlo ohodnocení, z teorie jsme dostali jedničku a v jízdě na kole se musíme zlepšit. Na dopravním hřišti se nám líbilo a těšíme se, až se na jaře bude lekce opakovat.

Na návštěvě u včelařů

     V pátek 23. září navštívili žáci naší školy nově opravený domeček u včelařů. Děti z mateřské i základní školy se totiž podílely na výzdobě, a namalovaly spoustu hezkých obrázků, které zdobí prostory u včelařů. Žáci zde prožili, postupně po třídách, výukový program Včely, a to se vším všudy. To znamená, že ukázky viděli ve skutečnosti, mohli si vše osahat a vyzkoušet. Program vedla paní učitelka z Ekocentra Chrpa, se kterou jsme se znali již z dřívějších akcí. No a co jsme se dozvěděli? Bylo toho hodně, tak jenom pár zajímavostí. Včely nejsou pruhované, ale mají tmavě hnědé tělíčko a světle hnědé chloupky, což tvoří dojem pruhů. Patří do říše hmyzu, kterou poznáme podle pravidla 2, 3, 4, 5, 6. To znamená, že hmyz má vždy 2 tykadla, 3 části těla, 4 křídla, 5 očí a 6 noh. Včely se dělí na dělnice, trubce a všem vládne včelí královna. A ještě spousta dalších informací, o kterých si budeme ještě povídat ve třídách. Přivítali jsme i ochutnávku, dostali jsme na výběr 4 druhy medu: luční, lipový, lesní nebo pohankový. Každý dle svého výběru dostal na lžičku tuto zdravou sladkost, jak se často medu přezdívá. Dokonce jsme si zkoušeli i točit s medomety. Sice jsme vytáčeli vodu a ne med, ale pro ukázku to stačilo. Na závěr jsme si nasadili včelařské klobouky a vyfotili jsme se, což bylo úplně super! Vše se nám moc líbilo, včelařům děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Kateřina Knotková a žáci ZŠ a MŠ Vlčnov.

Pamlsková vyhláška

     Od 20. 9. 2016 nabývá účinnosti vyhláška 288/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Tato vyhláška uvádí, které potraviny a nápoje se mohou ve školních bufetech prodávat. Provozovatelé bufetu budou mít ještě 3 měsíce na to, aby sortiment v bufetu přizpůsobili novým požadavků. Provozovatelem bufetu v Základní škole Vlčnov je paní Jana Stuchlíková. Pronajímatelem je Obec Vlčnov.

Sportovní den

     V pátek 9. září se uskutečnil na ZŠ Vlčnov sportovní den. Této akce se zúčastnilo celkem šest tříd 5. – 9. ročníků, tedy více než sto dětí. Soutěžilo se v disciplínách – člunkový běh, skok přes švihadlo, vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem a skok z místa. Nejlepších umístění ve svém ročníku dosáhli: V. třída – Klaudie Mošťková, Jan Knotek; VI. třída – Zuzana Tomaštíková, Ondřej Moštěk; VII. třída – Klára Koníčková, Michal Miosga; VIII. třída – Karolína Tykalová, Pavel Minarčík a v IX.třídách – Leona Fibichrová, Josef Zemánek. Všem zúčastněným bych chtěl poděkovat za příjemně strávené dopoledne a kolegům za pomoc s organizací. Mgr. Libor Trtek.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov